Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний чанар

Хөрсний чанарын сорьц авсан цэгүүд (5)

1-р хорооны халуун ус (Хөвсгөл - Мөрөн хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 11.4 0.6 0.0 156.1 23.9 234.1 781.5 0.7
2014 17.8 1.7 0.0 0.0 24.8 0.0 1146.6 0.9
2015 15.6 0.0 0.0 134.5 28.2 24.9 887.0 0.0
2016 16.1 0.0 14.6 91.6 28.1 12.5 841.0 2.0
16-р байр (Хөвсгөл - Мөрөн хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 19.0 0.0 0.0 175.9 24.8 139.1 756.3 0.3
2014 23.8 0.0 0.0 0.0 23.3 0.0 784.1 0.0
2015 8.6 0.0 0.0 78.1 27.8 32.8 859.8 0.7
2016 10.5 0.0 0.0 99.0 27.8 13.4 944.3 0.0
3-р хороо ногоон цэцэрлэг (Хөвсгөл - Мөрөн хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 9.1 0.5 0.0 97.8 23.1 275.1 518.4 0.8
2014 30.9 0.6 0.0 0.0 24.2 0.0 849.2 0.2
2015 29.3 0.0 0.0 617.2 24.3 43.5 771.2 0.0
2016 12.6 0.0 0.0 199.7 31.7 29.9 769.0 0.0
Гэрэлтэй цонх орчмоос (Хөвсгөл - Мөрөн хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 15.7 0.6 0.0 343.8 25.8 37.4 678.2 0.0
2014 22.5 1.5 0.0 0.0 25.2 0.0 368.6 0.0
2015 5.3 0.0 0.0 132.8 26.1 20.1 717.1 0.0
2016 16.9 0.0 0.0 126.8 29.7 19.8 974.1 0.0
ЦБ-н орчмоос (Хөвсгөл - Мөрөн хот)
Огноо Pb
Хар тугалга (мг/кг) /Стандарт: 100/
Hg
Мөнгөн ус (мг/кг) /Стандарт: 2/
Cr
Хром (мг/кг) /Стандарт: 150/
Zn
Цайр (мг/кг) /Стандарт: 300/
Cu
Зэс (мг/кг) /Стандарт: 100/
Co
Кобальт (мг/кг) /Стандарт: 50/
Sr
Стронций (мг/кг) /Стандарт: 800/
Cd
Кадми (мг/кг) /Стандарт: 3/
2012 6.9 1.6 0.0 2.7 25.7 88.8 797.2 0.0
2014 34.6 0.0 0.0 0.0 24.8 0.0 954.4 0.0
2015 16.7 0.0 0.0 113.6 27.3 8.9 872.0 0.4
2016 5.7 0.0 0.0 51.1 29.2 19.7 1074.8 0.0