2017 оны 6 дугаар сарын 16-17-ны процесс, түүнээс өгсөн тунадасны хэмжээ